org.jscience.physics.quantum.particles
Classes 
AntiBaryon
AntiBottom
AntiCharm
AntiDown
AntiElectronNeutrino
AntiHadron
AntiHyperon
AntiKaon
AntiKZero
AntiLambda
AntiLepton
AntiMeson
AntiMuon
AntiMuonNeutrino
AntiNeutron
AntiNucleon
AntiOmegaMinus
AntiPion
AntiProton
AntiQuark
AntiSigma
AntiSigmaMinus
AntiSigmaPlus
AntiSigmaZero
AntiStrange
AntiTau
AntiTauNeutrino
AntiTop
AntiUp
AntiXi
AntiXiZero
Baryon
Bottom
Charm
Down
Electron
ElectronNeutrino
Eta
GaugeBoson
Gluon
Graviton
Hadron
Hyperon
Kaon
KMinus
KPlus
KZero
Lambda
Lepton
Meson
Muon
MuonNeutrino
Neutron
Nucleon
OmegaMinus
Photon
PiMinus
Pion
PiPlus
PiZero
Positron
Proton
Quark
Sigma
SigmaMinus
SigmaPlus
SigmaZero
Strange
Tau
TauNeutrino
Top
Up
WMinus
WPlus
Xi
XiMinus
XiPlus
XiZero
ZZero